نیمکت 080

پشتی دار و mdf
پروفیل سنگین و بادوام

توضیحات

پشتی دار و mdf
پروفیل سنگین و بادوام