نیمکت 070

صندلی جدا جنس mdf
پروفیل سنگین و بادوام

توضیحات

صندلی جدا جنس mdf
پروفیل سنگین و بادوام