نیمکت 050

دارایی پشتی و از جنس mdf
پروفیل سنگین و بادوام

توضیحات

دارایی پشتی و از جنس mdf
پروفیل سنگین و بادوام