کد

  وضعیت

صاحب امتیاز

شهر

آدرس و شماره تماس

۲۰۱۹

عادی

اقای حیدری

اصفهان

خ امام خمینی. خ امام رضا. جنب میدان  ،  مدیران صنعت 09133071823