کد

  وضعیت

صاحب امتیاز

شهر

آدرس و شماره تماس

۲۰۱۹
۲۰۱۰
عادي
عادي
اقای شیروانی
اقای حیدری
اصفهان
اصفهان
خ وحید. خ حسین اباد. بین کوچه 36 و 38 شعبه 2 مدیران صنعت / 09139023001
خ امام خمینی. خ امام رضا. جنب میدان  ،  مدیران صنعت